Brak produktów w koszyku.

Regulamin sklepu www.scrapkate.pl/sklep

We wszelkich sprawach związanych ze sprzedażą produktów realizowaną za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego klient może kontaktować się ze Sprzedającym drogą listowną (na adres: Katarzyna Grusza, ul. Leopolda Okulickiego 6/3, 62-200 Gniezno) lub elektroniczną (na adres: kgscrapkate@gmail.com).
Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na zapewnianiu Kupującemu możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Sklepu, na którą składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne.
Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie.
Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać na newsletter, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną w postaci wysyłki newslettera.
Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby:
1. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Katarzyna Grusza Scrapkate rękodzieło, ul. Leopolda Okulickiego 6/3, 62-200 Gniezno, nip 9111793994 ).
2. W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.
§1 DEFINICJE
1. Adres zamawiającego – adres, na który wysłane zostaną zakupione w sklepie produkty fizyczne, chyba, że zostanie podany inny adres wysyłki.
2. Adres wysyłki – adres, na który zostaną wysłane zakupione produkty fizyczne.
3. Cennik dostaw – spis dostępnych form dostarczania produktów, który znajduje się na stronie www.scrapkate.pl/dostawa.
4. Dane kontaktowe – dane przeznaczone do kontaktu we wszelkich kwestiach związanych z produktami, sklepem, zamawianiem, dostawą, reklamacjami i ogólną obsługą sklepu.
Dane do kontaktu:
Katarzyna Grusza Scrapkate rękodzieło, ul. Leopolda Okulickiego 6/3, 62-200 Gnizeno
e-mail: kgscrapkate@gmail.com
5. Dowód zakupu – faktura lub rachunek, wystawione zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami oraz innymi stosowanymi, aktualnymi przepisami prawa.
6. Koszyk – lista produktów sporządzona przez Kupującego na podstawie jego wyboru.
7. Sklep internetowy / sklep – witryna www.scrapkate.pl/sklep, na podstawie której Kupujący może dokonać zamówienia.
8. Sprzedający – Katarzyna Grusza, siedziba firmy: ul. Leopolda Okulickiego 6/3, 62-200 Gnizeno, NIP 9111793994, konto bankowe: 58194010763228735800000000
9. Kupujący / klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie składa zamówienie w sklepie internetowym
10. Termin realizacji – podana na stronie DOSTAWA I PŁATNOŚĆ liczba dni lub godzin, w ciągu której nastąpi wysyłka produktu. Termin realizacji dotyczy tylko terenu Polski. Przesyłki międzynarodowe ustalane są indywidualnie.
11. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, które zostało złożone za pośrednictwem sklepu, określające rodzaj i liczbę produktów, sposób dostawy, rodzaj płatności oraz dane Kupującego, zmierzające do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedającym.
§2 ZASADY OGÓLNE
1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, z wyłączeniem okresów przerwy, które mogą być związane z wprowadzanymi zmianami, ulepszeniami i przebudową strony.
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać produkt/produkty do koszyka, wybrać sposób dostawy, uzupełnić formularz szczegółów zamówienia (lub ewentualnie także innego adresu wysyłki), wybrać sposób płatności oraz potwierdzić zamówienie przyciskiem KUPUJĘ I PŁACĘ.
3. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego. Możliwe formy płatności znajdują się pod linkiem:https://scrapkate.pl/dostawa-i-platnosc/
4. Wysyłka produktów fizycznych następuje w ciągu 3-5 dni roboczych od dnia, w którym zaksięgowano płatność, choć dążeniem Sprzedającego jest realizowanie wysyłki tego samego (jeśli płatność została zaksięgowana do godz. 10:00 rano) lub kolejnego dnia roboczego. Wyjątek stanowią warsztaty z zestawem, których termin wysyłki ustalany jest indywidualnie do każdego warsztatu i podany w opisie produktu.
5. Wysyłka produktów cyfrowych, następuje w ciągu maksymalnie 48 h od momentu zaksięgowania wpłaty (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, a także urlopów). Jeśli klient nie ma  maila z produktem / dostępem w swojej skrzynce odbiorczej, wysyła informację na kgscrapkate@gmail.com i otrzymuje wsparcie w odszukaniu maila lub w postaci ponownej jego wysyłki. Sklep korzysta z systemów automatycznego wysyłania maili i rzadko, jednak zdarza się, że skrzynki pocztowe traktują te wiadomości jako niechcianą pocztę.
6. Wysyłka produktów fizycznych realizowana jest poprzez  firmę kurierską InPost lub poprzez Paczkomaty InPost.
7. Zawarcie umowy Sprzedającego z Kupującym następuje w chwili przyjęcia zamówienia, o czym mailowo Sprzedający informuje Kupującego.
8. Zamówienie jest złożone skutecznie, jeśli Klient prawidłowo wypełnił formularz Zamówienia i prawidłowo podał swoje dane kontaktowe, w tym dokładny adres (lub adres i kod paczkomatu), na który zamówienie ma być wysłane oraz numer telefonu i adres e-mail.
9. W wypadku, gdy podane w zamówieniu dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z klientem. Jeśli kontakt z klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
10. Klient otrzymuje fakturę za zamówienie, która przesyłana jest automatycznie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail po zaksięgowaniu płatności.
11. W trakcie składania zamówienia klient musi wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w udostępnione dane osobowe, do ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia w każdym czasie.
12. Po złożeniu zamówienia, klient otrzyma automatyczną odpowiedź na podany adres e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia przez sklep internetowy. Od tego momentu nie ma możliwości wprowadzania zmian do zamówienia. 
13. Zamówienia złożone i nieopłacone w ciągu 7 dni zostają anulowane. Klient otrzymuje powiadomienie o anulowaniu zamówienia przez sklep internetowy w wiadomości e-mail.
§3 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY / ZWROTY
1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy przedmiotów spersonalizowanych (wykonywanych na zamówienie).
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia produktów fizycznych w posiadanie przez klienta, przez co rozumie się m. in. doręczenie przesyłki na adres wskazany przez klienta. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.
4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu wartość zwracanych produktów fizycznych. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania zwrotu produktów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania produktów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży w całości Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów dostawy produktów. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży w części, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kosztu dostawy.
6. Klient ma obowiązek zwrócić produkty Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres: Katarzyna Grusza, ul. Leopolda Okulickiego 6/3, 62-200 Gniezno przed upływem tego terminu.
7. W przypadku braku odebrania produktów przez klienta, którą domniemuje się jako odstąpienie od Umowy, klienta obciąża się kosztami zwrotu produktów do Sprzedającego.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za obniżenie wartości produktów będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów, a także gdy produkty powrócą do Sprzedawcy zniszczone.
9. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu sposobu zapłaty, którego użył klient.
§3 REKLAMACJE

W przypadku problemów technicznych z dostępem do zamówionego produktu lub problemów z otrzymanym produktem, klient może zgłosić reklamację na adres kgscrapkate@gmail.com. Wszelkie zgłoszenia rozpatrywane są indywidualnie w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania maila.

§4 POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu jest Sprzedający, tj. Katarzyna Grusza, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Grusza Scrapkate rękodzieło, z siedzibą pod adresem: ul. Leopolda Okulickiego 6/3, 62-200 Gnizeno, NIP 9111793994, konto bankowe 58194010763228735800000000.
2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
3. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://scrapkate.pl/polityka-prywatnosci/.
§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną